หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ยินดีต้อนรับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร (Welcome to Sakon Nakhon Juvenile and Family Court) - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
บัญชีรายชื่อที่ปรึกษากฏหมายปฏิบัติหน้าที่เวร
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศาลเยาวชนและครอบครัว
รายละเอียด
 1. กฎหมายว่าด้วยครอบครัว
 2. แผนภูมิจำนวนทุนทรัพย์ที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จโดยศูนย์ประนีประนอมคดีครอบครัวประจำศาลเยาวชนฯ จ.สกลนคร ปี 2555-2559
 3. แผนภูมิกระบวนงานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีครอบครัว
 4. Application for Provisional Release to the Court
 5. ข้อบังคับของประธานศาลฏีกา ว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔
 6. คำเเนะนำของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติต่อพยานที่เป็นเด็กในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๙
 7. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
 8. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
 9. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศ
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
 1. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
 2. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 3. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
 4. การกำหนดอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี
 5. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกันของศาลเยาวชนฯ จ.สกลนคร
 6. เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 7. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ
 8. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขาดทอดตลาด
 9. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๐
 10. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
 11. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขายทอดตลาด
 12. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศการประกวดร้องเพลงและเต้น Cover Dance ประจำปี 2561
 13. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือนต.ค.-ธ.ค.๕๙ และม.ค.๖๐
 14. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐
 15. ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว
 16. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการขอรับบริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
 17. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขายทอดตลาด
 18. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๖๐
 19. ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เรื่อง กำหนดวันสอบข้อเขียนและสอบปากเปล่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอครัวจังหวัดสกลนคร
 20. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2560 - มกราคม 2561
 21. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกเพื่อจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
 22. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๕๘ รายการ
 23. ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้วยวิธีการอบรมภาควิชาการสอบข้อเขียน และสอบปากเปล่า
 24. บัญชีรายชื่อบุคคลที่ประสงค์ขอจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวในศาลเยาวชนฯ จ.สกลนคร (ผู้ขอต่อทะเบียนและผู้สมัครใหม่) ที่ผ่านการตรวจสอบหลักฐานพื้นความรู้และคุณสมบัติ ตามข้อบังคับประธานศาลฎีกาฯ ข้อ 4
 25. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือน เมษายน 2561
 26. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
 27. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑
 28. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มาติดต่อราชการศาล
 29. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เรื่อง การให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือการรับโอนเงินทางอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking)
 30. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เรื่อง การสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

3

    วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๓๐ นาฬิกา นายราชัญ  กวีกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร นำเด็กและเยาวชนในโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว (กิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน) ทำกิจกรรมจุดเทียนกตัญญู จุดเทียนอุดมการณ์ เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนได้สำนึกถึงบุญคุณของบิดามารดา ผู้ปกครองที่ได้เลี้ยงดูเด็กและเยาวชน และเสริมสร้างความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นคนดีของสังคมและไม่ไปกระทำความผิดอีกต่อไป ณ หอประชุมเอนกประสงค์ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ ๒๓ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 12
ตจ.106/61
นัดพิจารณาแผน
เวลา 9.00 น.
ตจ.111/61
นัดพิจารณาแผน
เวลา 9.00 น.
ตจ.113/61
นัดพิจารณาแผน
เวลา 9.00 น.
ตจ.122/61
นัดพิจารณาแผน
เวลา 9.00 น.
พ.91/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.94/61
นัดพร้อมสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.95/61
นัดพร้อมไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.96/61
นัดพร้อมสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ร.1/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.139/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.17/60
นัดฟังผลตามเงื่อนไข
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.289/60
เบิกตัวมารายงานตัว
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.