หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ยินดีต้อนรับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร (Welcome to Sakon Nakhon Juvenile and Family Court) - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
บัญชีรายชื่อที่ปรึกษากฏหมายปฏิบัติหน้าที่เวร
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศาลเยาวชนและครอบครัว
รายละเอียด
 1. กฎหมายว่าด้วยครอบครัว
 2. แผนภูมิจำนวนทุนทรัพย์ที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จโดยศูนย์ประนีประนอมคดีครอบครัวประจำศาลเยาวชนฯ จ.สกลนคร ปี 2555-2559
 3. แผนภูมิกระบวนงานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีครอบครัว
 4. Application for Provisional Release to the Court
 5. ข้อบังคับของประธานศาลฏีกา ว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔
 6. คำเเนะนำของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติต่อพยานที่เป็นเด็กในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๙
 7. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
 8. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
 9. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศ
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
 1. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
 2. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 3. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
 4. การกำหนดอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี
 5. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกันของศาลเยาวชนฯ จ.สกลนคร
 6. เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 7. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ
 8. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขาดทอดตลาด
 9. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๐
 10. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
 11. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขายทอดตลาด
 12. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศการประกวดร้องเพลงและเต้น Cover Dance ประจำปี 2561
 13. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือนต.ค.-ธ.ค.๕๙ และม.ค.๖๐
 14. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐
 15. ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว
 16. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการขอรับบริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
 17. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขายทอดตลาด
 18. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๖๐
 19. ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เรื่อง กำหนดวันสอบข้อเขียนและสอบปากเปล่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอครัวจังหวัดสกลนคร
 20. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2560 - มกราคม 2561
 21. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกเพื่อจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
 22. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๕๘ รายการ
 23. ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้วยวิธีการอบรมภาควิชาการสอบข้อเขียน และสอบปากเปล่า
 24. บัญชีรายชื่อบุคคลที่ประสงค์ขอจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวในศาลเยาวชนฯ จ.สกลนคร (ผู้ขอต่อทะเบียนและผู้สมัครใหม่) ที่ผ่านการตรวจสอบหลักฐานพื้นความรู้และคุณสมบัติ ตามข้อบังคับประธานศาลฎีกาฯ ข้อ 4
 25. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือน เมษายน 2561
 26. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

8

     วันที่ ๒๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา นายราชัญ  กวีกุล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญศรี  โพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศาลในสังกัดร่วมพิธีบวงสรวงและวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรม  ของพระยาประจันตประเทศธานี (โง่นคำ พรหมสาขา ณ สกลนคร ต้นตระกูลพรหมสาขา ณ สกลนคร) อดีตเจ้าเมืองสกลนครคนแรก  ณ ลานรวมน้ำใจไทสกล อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 17
ตจ.96/61
ครบผัดฟ้องครั้งที่ 1
เวลา 9.00 น.
ผ.100/61
ครบผัดฟ้องครั้งที่ 2
เวลา 9.00 น.
ผ.101/61
ครบผัดฟ้องครั้งที่ 2
เวลา 9.00 น.
ผ.102/61
ครบผัดฟ้องครั้งที่ 2
เวลา 9.00 น.
ผ.104/61
ครบผัดฟ้องครั้งที่ 2
เวลา 9.00 น.
ผ.105/61
ครบผัดฟ้องครั้งที่ 2
เวลา 9.00 น.
ผ.106/61
ครบผัดฟ้องครั้งที่ 2
เวลา 9.00 น.
ผ.88/61
ครบฟ้อง
เวลา 9.00 น.
ผ.89/61
ครบฟ้อง
เวลา 9.00 น.
ผ.90/61
ครบฟ้อง
เวลา 9.00 น.
ผ.91/61
ครบผัดฟ้องครั้งที่ 3
เวลา 9.00 น.
ผ.99/61
ครบผัดฟ้องครั้งที่ 2
เวลา 9.00 น.
อ.102/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.104/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.106/61
นัดพิจารณา
เวลา 10
อ.14/61
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.149/60
นัดฟังผล
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 10