หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ยินดีต้อนรับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร (Welcome to Sakon Nakhon Juvenile and Family Court) - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
บัญชีรายชื่อที่ปรึกษากฏหมายปฏิบัติหน้าที่เวร
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศาลเยาวชนและครอบครัว
รายละเอียด
 1. กฎหมายว่าด้วยครอบครัว
 2. แผนภูมิจำนวนทุนทรัพย์ที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จโดยศูนย์ประนีประนอมคดีครอบครัวประจำศาลเยาวชนฯ จ.สกลนคร ปี 2555-2559
 3. แผนภูมิกระบวนงานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีครอบครัว
 4. Application for Provisional Release to the Court
 5. ข้อบังคับของประธานศาลฏีกา ว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔
 6. คำเเนะนำของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติต่อพยานที่เป็นเด็กในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๙
 7. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
 8. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
 9. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศ
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
 1. การกำหนดอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี
 2. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกันของศาลเยาวชนฯ จ.สกลนคร
 3. เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 4. ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว
 5. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการขอรับบริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
 6. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขายทอดตลาด
 7. ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เรื่อง กำหนดวันสอบข้อเขียนและสอบปากเปล่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอครัวจังหวัดสกลนคร
 8. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกเพื่อจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
 9. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๕๘ รายการ
 10. ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้วยวิธีการอบรมภาควิชาการสอบข้อเขียน และสอบปากเปล่า
 11. บัญชีรายชื่อบุคคลที่ประสงค์ขอจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวในศาลเยาวชนฯ จ.สกลนคร (ผู้ขอต่อทะเบียนและผู้สมัครใหม่) ที่ผ่านการตรวจสอบหลักฐานพื้นความรู้และคุณสมบัติ ตามข้อบังคับประธานศาลฎีกาฯ ข้อ 4
 12. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการบังคับคดีผู้ประกัน ตำแหน่งนิติกร
 13. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑
 14. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มาติดต่อราชการศาล
 15. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เรื่อง การให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือการรับโอนเงินทางอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking)
 16. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เรื่อง การสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
 17. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 18. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการบังคับคดีผู้ประกัน ตำแหน่งนิติกร
 19. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2562
ประกาศศาลเยาวและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
 1. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เรื่อง การส่งเอกสารและการประกาศนัดไต่สวนโดยวิธีการลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Notice System)
 2. ทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
 3. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561
 4. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เรื่อง การรับสมัครผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

4

     เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑4 มกราคม ๒๕๖2 เวลา ๑๕.00 น. ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสกลนคร โดยนายราชัญ กวีกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ  ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมในสังกัด ร่ามพิธีเปิดงานเทศกาลนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อองค์แสน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดสกลนครและเพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 3
อ.149/61
นัดฟังผลตามเงื่อนไขเบิก
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ.2/61
นัดฟังผลตามเงื่อนไข
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ.299/57
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 10:00