ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร (Welcome to Sakon Nakhon Juvenile and Family Court) - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร จัดโครงการเส้นทางสู่ชีวิตใหม่ (ปฐมนิเทศ) ในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร จัดโครงการเส้นทางสู่ชีวิตใหม่ (ปฐมนิเทศ) ในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
     เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายประสิทธิ์  รวมสิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นางพิณเพ็ญ  ธีระวัฒน์  ทวีนุช ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายพิเศษในโครงการเส้นทางสู่ชีวิตใหม่ (ปฐมนิเทศ) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนที่ต้องหาว่ากระทำความผิด และผู้ปกครอง ที่พนักงานสอบสวนยื่นขอตรวจสอบการจับกุมหรือผัดฟ้องในรอบของแต่ละเดือนเข้ารับฟังคำบรรยายขั้นตอนการดำเนินคดี ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการและการบังคับคดีนายประกัน และบทบาท ภารกิจของสถานพินิจฯ และพาศึกษาดูงานที่เรือนจำจังหวัดสกลนคร โดยในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ มีจำนวนเด็กและเยาวชนที่ต้องหาว่ากระทำความผิดเข้าร่วมโครงการจำนวน ๒๔ คน และผู้ปกครองจำนวน ๒๔ คน


เอกสารแนบ