ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร (Welcome to Sakon Nakhon Juvenile and Family Court) - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร จัดอบรมผู้ประนีประนอมตามโครงการ “พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับ ผู้ประนีประนอมประจำศาลฯ”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร จัดอบรมผู้ประนีประนอมตามโครงการ “พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับ ผู้ประนีประนอมประจำศาลฯ”
     เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา นายอนุวัตร มุทิกากร อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับผู้ประนีประนอมประจำศาลฯ” และ นายประสิทธิ์ รวมสิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรนิติ หะวานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดร.พสิษฐ์  อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ และ ดร.เปรมรัตน์ วิจารณาญาณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสว่างแดนดิน เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประนีประนอมจากศาลจังหวัดสกลนคร ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร  ณ  โรงแรมสกลนคร พี.ซี.แกรนด์ พาเลซ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  


เอกสารแนบ