ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร (Welcome to Sakon Nakhon Juvenile and Family Court) - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เดินทางไปเยี่ยมเด็กและเยาวชนตามโครงการพบปะ เยี่ยมเยียน สอบถาม สารทุกข์สุขดิบ ให้กำลังใจเด็กและเยาวชน ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามมาตรการพิเศษ มาตรา ๙๐ และมาตรา ๑๓๒

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เดินทางไปเยี่ยมเด็กและเยาวชนตามโครงการพบปะ เยี่ยมเยียน สอบถาม สารทุกข์สุขดิบ ให้กำลังใจเด็กและเยาวชน  ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามมาตรการพิเศษ มาตรา ๙๐ และมาตรา ๑๓๒
     เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายประสิทธิ์  รวมสิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศาลและนางพานเพชร  ไชยศรี นักพัฒนาสังคม ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร เดินทางไปพบปะ เยี่ยมเยียน สอบถาม สารทุกข์สุขดิบ พร้อมทั้งมอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจแก่เด็กและเยาวชนและผู้ปกครอง จำนวน ๒ ราย เพื่อสอบถามปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชนและสภาพครอบครัวความเป็นอยู่ที่แท้จริง และนำมาวางแผนในการดำเนินการแก้ปัญหาและให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไป ตามโครงการพบปะ เยี่ยมเยียน สอบถาม สารทุกข์สุขดิบ ให้กำลังใจเด็กและเยาวชนปฏิบัติตามเงื่อนไขตามมาตรการพิเศษ มาตรา ๙๐ และมาตรา ๑๓๒ ณ อำเภอเจริญศิลป์ และอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 


เอกสารแนบ