ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร (Welcome to Sakon Nakhon Juvenile and Family Court) - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร จัดพิธีเปิดสัปดาห์ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร จัดพิธีเปิดสัปดาห์ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
     เมื่อวันที่ ๔  กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา นายประสิทธิ์ รวมสิน  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานในพิธีเปิดสัปดาห์ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยได้นำคดีครอบครัวที่อยู่ในระหว่างรอวันนัดพิจารณาให้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนวันนัดพิจารณาเพื่อให้คดีเสร็จไปจากศาลอย่างรวดเร็วโดยเปิดโอกาสให้คู่ความทั้งสองฝ่ายได้ตกลงหาทางระงับข้อพิพาทร่วมกันโดยมีผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวเป็นคนกลางช่วยเจรจาเพื่อความสัมพันธ์ในครอบครัวยังดีดังเดิม ณ บริเวณชั้น ๒ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร  


เอกสารแนบ