ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร (Welcome to Sakon Nakhon Juvenile and Family Court) - Thailand

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ร่วมแสดงความยินดีกับผู้พิพากษาสมทบที่สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ร่วมแสดงความยินดีกับผู้พิพากษาสมทบที่สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
     เมื่อวันที่ ๘ กันยายน  ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา  นายราชัญ  กวีกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ ร่วมแสดงความยินดีกับนายสุรศักดิ์  ลดาธนศักดิ์  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ที่สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต  ปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ ห้องอิรวดี โรงแรม พี.ซี พาเลซ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  


เอกสารแนบ