ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร (Welcome to Sakon Nakhon Juvenile and Family Court) - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
     เมื่อวันที่ ๙ กันยายน  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา  นายราชัญ  กวีกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ และเจ้าหน้าศาลยุติธรรมในสังกัด จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ จึงได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  Big Cleaning Day บริเวณหน่วยงาน บ้านพักข้าราชการฝ่ายตุลาการ และกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนครและบริเวณหน้าบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร    


เอกสารแนบ