ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร (Welcome to Sakon Nakhon Juvenile and Family Court) - Thailand

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร นิเทศงานธุรการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร นิเทศงานธุรการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
     วันที่ ๑๐ กันยายน  ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา นายราชัญ  กวีกุล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญศรี โพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร จัดนิเทศงานธุรการ เพื่อให้การทำงานของแต่ละกลุ่มงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถให้บริการต่อประชาชนผู้มาติดต่อราชการศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจต่อการบริการให้มากที่สุด  ณ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร


เอกสารแนบ