ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร (Welcome to Sakon Nakhon Juvenile and Family Court) - Thailand

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ประชุมผู้พิพากษาสมทบ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ประชุมผู้พิพากษาสมทบ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑
     วันที่ ๑๑ กันยายน  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นายราชัญ  กวีกุล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร จัดประชุมคณะผู้พิพากษาสมทบเพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องและแนวทางการแก้ไขในการปฏิบัติงาน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๔ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร


เอกสารแนบ