ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร (Welcome to Sakon Nakhon Juvenile and Family Court) - Thailand

ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจ แก่บุคลากรภาครัฐ และผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือ ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด

ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจ แก่บุคลากรภาครัฐ และผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือ ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด
     วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายราชัญ  กวีกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญศรี  โพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด  ณ ห้องเปรมปรีชา ชั้น ๒ โรงแรมเอ็มเจเดอะมาเจ็สติค  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร      


เอกสารแนบ