ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร (Welcome to Sakon Nakhon Juvenile and Family Court) - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร จัดโครงการเส้นทางสู่ชีวิตใหม่ (ปฐมนิเทศ) ในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๑

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร จัดโครงการเส้นทางสู่ชีวิตใหม่ (ปฐมนิเทศ) ในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๑
     เมื่อวันที่  ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายราชัญ  กวีกุล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายพิเศษในโครงการเส้นทางสู่ชีวิตใหม่ (ปฐมนิเทศ) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนที่ต้องหาว่ากระทำความผิด และผู้ปกครอง ที่พนักงานสอบสวนยื่นขอตรวจสอบการจับกุมหรือผัดฟ้องในรอบของแต่ละเดือนเข้ารับฟังคำบรรยายขั้นตอนการดำเนินคดี ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการและการบังคับคดีนายประกัน และบทบาท ภารกิจของสถานพินิจฯ และพาเด็กและเยาวชนเข้าศึกษาดูงานที่เรือนจำจังหวัดสกลนคร  โดยในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๑ มีจำนวนเด็กและเยาวชนที่ต้องหาว่ากระทำความผิดเข้าร่วมโครงการจำนวน ๒๒ คนและผู้ปกครอง จำนวน ๒๒  คน  เพื่อให้เยาวชนที่กระทำความผิดและผู้ปกครองได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไข  บำบัด  ฟื้นฟู  เพื่อให้เยาวชนกลับตัวเป็นคนดีของครอบครัวและสังคมต่อไป  


เอกสารแนบ